Política de privacitat

Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. amb CIF A25012386, informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contratació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit,Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. garantitza el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflexada en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquest web implica l’aceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o omplint els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. serà considerada como a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Així mateix Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades demanades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestión de la relació comercial i otres finalitats.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzament, la modificació, la transferència i d’altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. (www.dauliba.com), i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U.

3. Comunicació d’informació a tercers

Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, excepte quan aquesta cessió de dades estigui amparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a tercers quan Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U. disposi del consentiment exprès de l’usuari.

4. Dret dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Quan les dades de l’usuari siguin objecte de tractament per part deRomà Infraestructures i Serveis, S.A.U. els usuaris podran exercir els drets d’accès, rectificació, cancel.lació i oposició d’acord amb el previst amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant una comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U., carrer: Av. Doctor Garcia Teixidó Nº: 116,  Codi postal: 25242, Ciutat: Miralcamp, Província: Lleida o l’adreça que sigui subscrita al  Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflexar la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petición de sol.licitut, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici dels drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal del autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.